Obaveštenje o privatnosti podataka podnosioca zahteva

Foursquare prepoznaje važnost privatnosti, bezbednosti i zaštite podataka za kandidate za posao u našoj kompaniji širom sveta i nastoji da obezbedi zaštitu u svim našim poslovnim aktivnostima i da primeni dosledne, rigorozne politike i procedure širom sveta.

Uvod

Ova Politika privatnosti i obaveštavanja kandidata za posao („Obaveštenje”) opisuje kako kompanija Foursquare u kojoj se prijavljujete za posao i bilo koja od naših povezanih filijala širom sveta (zajedno, „Foursquare“, „mi“ ili „nas“), prikupljaju, primaju, koriste, čuvaju, razmenjuju, prenose i obrađuju vaše podatke o ličnosti, kao i vaša prava u određivanju šta radimo sa podacima o ličnosti koje prikupljamo ili čuvamo o vama kao deo potencijalnog radnog odnosa sa kompanijom Foursquare.

Prikupljeni podaci o ličnosti

Ako se prijavite za posao kod nas, mi ćemo prikupljati, koristiti i čuvati Vaše podatke o ličnosti. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i u odgovarajuće vreme tokom procesa prijave, ovo može obuhvatati, ali nije ograničeno na:

OpiOpis
Informacije za ličnu identifikaciju i komunikacijuKontakt podaci (npr. ime, adresa, brojevi telefona i e-pošta),Identifikacioni podaci (npr. JMBG, broj pasoša, nacionalnost, imigracioni status i nacionalnost); iSvi drugi podaci koje nam dostavite, uključujući bilo koju prepisku između Vas i kompanije Foursquare razmenjenu tokom procesa prijave.
Podaci u vezi sa zaposlenjemPodaci o kvalifikacijama (npr. biografija, CV, propratno pismo, radno iskustvo, obrazovanje i transkripti);Informacije o prijavi (npr. očekivani prihod, vrsta željenog posla, dostupnost i reference);Ako ste pristali na proveru prošlosti i/ili tamo gde je to dozvoljeno zakonom, takođe možemo da prikupljamo podatke o profesionalnim registracijama, sankcijama profesionalnih tela, finansijskim proverama ili krivičnim presudama.
Automatsko prikupljanje podatakaKada se prijavite koristeći portal za prijave na našoj veb stranici, možemo prikupiti informacije pomoću kolačića i drugih tehnologija za praćenje. Da biste saznali više, pogledajte našu Politiku kolačića.

Takođe možemo da dobijemo podatke o vama iz drugih izvora, kao što su kompanije za regrutaciju, kompanije za istraživanje tržišta, pružaoci usluga provere identiteta i informacije koje ste učinili javno dostupnim preko veb-sajtova trećih lica (npr.., LinkedIn).

Upotreba podataka

Kompanija Foursquare može da obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

Svrha obradeOpis obradePravna osnova obrade
Regrutacija i procena podobnosti za zapošljavanjePregled i procena kvalifikacija da biste utvrdili podobnost za poziciju, obrada prijave za zapošljavanje, komunikacija i odgovor na upite u vezi sa mogućnostima zapošljavanja i prijavama, organizacija intervjua, sastanaka, telefonskih poziva, slanje novosti o mogućnostima zapošljavanja i potvrda identiteta.Provere prošlosti radi procene podobnosti za zapošljavanje ili raspoređivanje samo tamo gde je to dozvoljeno lokalnim zakonom i uz saglasnost gde je to potrebno.Izvršenje ugovora o radu Legitimni poslovni interesi i omogućavanje poslovanja Saglasnost (ako je potrebna)
Usaglašenost sa zakonima i propisimaOdbrana od pravnih tužbi, usaglašenost sa zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, regulatorne, istražne i disciplinske svrhe (uključujući obelodanjivanje takvih informacija u vezi sa pravnim procesom ili parnicom) i druge etičke, antikorupcijske i alatke za izveštavanje o usaglašenostiUsaglašenost sa zakonom Legitimni poslovni interesi
Bezbednosna zaštita i usaglašenost sa smernicama kompanijeZaštititi prostorije, imovinu, sisteme i intelektualnu svojinu, osigurati bezbednost našeg osoblja, sprovoditi politike kompanije, i dozvoliti funkcionalnost našeg portala na mreži, uključujući davanje ovlašćenja za kreiranje onlajn naloga, pružanje podrške i resetovanje lozinki.Legitimni poslovni interesi

Automatsko odlučivanje

Foursquare koristi svoj sistem praćenja kandidata za procenu prijava na osnovu veština i iskustva potrebnih za uspeh na određenoj poziciji. Foursquare ne obrađuje podatke o ličnosti kandidata u svrhu donošenja odluka zasnovanih isključivo na automatizovanoj obradi i kvalifikacije kandidata uvek pregledaju članovi Foursquare tima za zapošljavanje. Za kandidate koji ne ispunjavaju uslove, biće poslato automatsko obaveštenje putem e-pošte.

Razmena podataka

Podaci o ličnosti se mogu preneti kompanijama Foursquare grupe u SAD i drugim zemljama i biće pohranjeni i obrađeni ručno i elektronski putem globalnih sistema i alata za gore navedene svrhe.

Podaci o ličnosti se takođe mogu razmenjivati sa trećim licima – pružaocima usluga ili obrađivačima, koji će ih obrađivati u ime kompanije Foursquare u gore navedene svrhe. Takva treća lica obuhvataju, između ostalog, pružaoce IT usluga, turističke agencije i pružaoce turističkih usluga. Treća lica koje obrađuju podatke o ličnosti u ime kompanije Foursquare su po ugovoru obavezne da primenjuju mere zaštite koje nisu ništa manje zaštitne od onih koje primenjuje kompanija Foursquare kako bi zaštitile sve podatke o ličnosti koje dobiju od kompanije Foursquare. Pružaocima usluga trećih lica je dalje zabranjeno da koriste podatke o ličnosti u bilo koje druge svrhe osim za obavljanje usluga u skladu sa uputstvima kompanije Foursquare.

Podaci o ličnosti se mogu razmenjivati sa državnim organima i/ili službenicima za sprovođenje zakona uz propisno ovlašćeni zahtev za informacijama, ako to nalaže zakon, ili ako je potrebno za pravnu zaštitu naših legitimnih interesa u skladu sa važećim zakonom.

Mogu se pojaviti okolnosti u kojima, bilo iz strateških ili drugih poslovnih razloga, kompanija Foursquare odluči da proda, kupi, spoji ili na drugi način reorganizuje preduzeća. U takvim transakcijama, Foursquare može obelodaniti ili preneti podatke o ličnosti potencijalnim ili stvarnim kupcima. Praksa kompanije Foursquare je da traži odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti u ovim vrstama transakcija.

Prava i izbori

Kandidati za posao u kompaniji Foursquare imaju niz prava u skladu sa važećim zakonima o privatnosti, uključujući pravo na pristup, ispravku i, u određenim okolnostima, pravo da zahtevaju brisanje ili prenos podataka o ličnosti koje poseduje kompanija Foursquare. Da biste ostvarili svoje pravo na privatnost podataka, molimo pošaljite e-mail recruiting@foursquare.com ili nas pozovite na broj 1-800-663-017. U Srbiji možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na kontakt podatke navedene u Pirlogu 1. Da biste podneli zahtev kao ovlašćeni zastupnik u ime kandidata za posao, pošaljite email recruiting@foursquare.com. Kompanija Foursquare će odgovoriti na Vaš zahtev za ostvarivanje Vaših prava u odgovarajućem roku u skladu sa važećim zakonima.

Da bismo zaštitili Vašu privatnost i održali bezbednost, preduzećemo korake da potvrdimo Vaš identitet pre nego što Vam odobrimo pristup Vašim podacima o ličnosti ili ispunimo vaš zahtev. Ako zatražite pristup, ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, možda ćemo zahtevati od Vas da potvrdite autentičnost svoju adresu e-pošte i pružite informacije o prethodnim prijavama za posao koje ste podneli kompaniji Foursquare, prethodnoj prepisci sa kompanijom Foursquare ili drugim detaljima o vašem odnosu sa kompanijom Foursquare. Pored toga, ako od nas zatražite da vam dostavimo određene podatke o ličnosti, tražićemo od Vas da potpišete izjavu pod odgovornošću za lažno svedočenje da ste Vi osoba čiji su podaci o ličnosti predmet zahteva.

Ako odlučite da koristite bilo koje od svojih prava na privatnost, imate pravo da se sa Vama ne postupa na diskriminatoran način sa naše strane

Međunarodni prenosi podataka

Za kandidate za posao koji se nalaze u EU, Velikoj Britaniji ili Srbiji, moguće je da podaci koje dostavite mogu biti preneti na Foursquare filijale ili treća lica koja se nalaze u drugim zemljama osim u zemlji u kojoj živite, posebno u SAD, ili da im pristupe. Ove zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj živite. Kompanija Foursquare će obavljati sve prenose podataka u skladu sa ovim Obaveštenjem i svim važećim zakonima i dozvoljenim mehanizmima prenosa podataka.

Zadržavanje podataka o ličnosti

Zadržaćemo Vaše podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda koji je opravdano neophodan za postizanje ciljeva opisanih u ovoj Politici, ili bilo kom drugom obaveštenju datom u vreme prikupljanja, uzimajući u obzir važeće zakone o zastarelosti i zahteve za čuvanje evidencije u skladu sa važećim zakonom

Promene obaveštenja

Ovo obaveštenje se može periodično ažurirati kako bi odražavalo promene u našoj praksi podataka. Ako izmenimo ovo obaveštenje, ovde ćemo objaviti revidirano obaveštenje, sa ažuriranim datumom revizije. Objavićemo obaveštenje na našim odgovarajućim veb lokacijama, aplikacijama ili materijalima da bismo vas obavestili o svim značajnim promenama.

Prilog 1

Dopuna za Srbiju

Merodavno pravo

Sve reference na važeći zakon odnose se na trenutno važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) koji se primenjuje na obradu podataka o ličnosti u kontekstu delatnosti preduzeća kontrolora ili obrađivača u Srbiji, a samim tim i na obradu podataka o ličnosti zaposlenih od strane Foursquare Labs d.o.o. Beograd.

Rukovalac podacima

Sve reference u ovoj Politici „Foursquare“, „mi“ ili „nas“ će značiti:

Foursquare Labs d.o.o. Beograd

Majke Jevrosime n.23

11000 Beograd

Republika Srbija

kao rukovalac podacima u svrhu obrade podataka o ličnosti svojih zaposlenih. 

Službenik za zaštitu podataka

Foursquare službenik za zaštitu podataka u Srbiji se može kontaktirati na sledećoj adresi:

Majke Jevrosime 23, 11 000 Belgrade, Republika Srbija; telefon: +381116558500.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu

Kompanija Foursquare se oslanja na nekoliko pravnih osnova za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti zaposlenih. Za više pojedinosti, pogledajte odeljak o upotrebi podataka u Politici privatnosti i obaveštenju za kandidate za zaposlenje u kompaniji Foursquare.  

Prekogranični prenos podataka o ličnosti

Kao što je navedeno u odeljku „Razmena podataka“ u Politici privatnosti i obaveštenju za kandidate za zaposlenje u kompaniji Foursquare, podaci o ličnosti se mogu preneti kompanijama Foursquare grupe i trećim licima koja pružaju usluge. Neki od ovih primalaca mogu se nalaziti u zemljama van teritorije Republike Srbije. U takvim slučajevima, podaci o ličnosti se prenose u zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite, kao što je propisano članu 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije.

Međutim, kada se podaci o ličnosti kandidata za zaposlenje prenose u treće zemlje, kompanija Foursquare primenjuje odgovarajuće mere zaštite kako bi obezbedila da prava subjekata podataka budu zaštićena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije. Ovo obuhvata, između ostalog, zaključivanje Standardnih ugovornih klauzula za prenos podataka o ličnosti koje izdaje Uprava za zaštitu podataka Srbije (član 65, stav 2, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, dopunjeno dodatnim zaštitama za takve prenose. Dodatne pojedinosti o primenjenim zaštitnim merama, kao i kopije odgovarajućih sporazuma dostupni su na zahtev.

Zadržavanje podataka

Kompanija Foursquare generalno zadržava podatke o ličnosti svojih zaposlenih onoliko dugo koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su dobijeni. Dakle, u svakom slučaju podaci o ličnosti kandidata za zaposlenje se obrađuju za vreme trajanja procesa regrutacije. Kada je potrebno, podaci o ličnosti se mogu čuvati sve dok potencijalni pravni zahtevi protiv kompanije Foursquare još nisu zastareli; na primer, za određene tužbe protiv diskriminacije zakonski rok zastarelosti može biti do 1 godine. Nakon ovog vremenskog perioda, podaci o ličnosti se čuvaju isključivo uz saglasnost kandidata za zaposlenje i maksimalno 2 godine. Čim ne postoje legitimni razlozi za dalje čuvanje podataka o ličnosti kandidata za zaposlenje, oni će biti ili izbrisani ili anonimizovani.

Prava subjekta podataka

 Subjekti podataka imaju sledeća prava pod zakonskim uslovima:

  • pravo pristupa;
  • pravo na ispravku i brisanje;
  • pravo na ograničenje;
  • pravo na prigovor ili povlačenje saglasnosti;
  • pravo na prenosivost podataka.

Napominjemo da postojanje prava na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja. Molimo pogledajte „Prava i izbori“ u Foursquare Politici privatnosti i Obaveštenju za kandidate za zaposlenje za uputstva o tome kako da ostvarite prava. 

Organ Republike Srbije nadležan za zaštitu podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, subjekt podataka ima pravo da  podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije kao nadležnom organu za zaštitu podataka u Srbiji ako subjekt podataka smatra da obrada podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju krše srpski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci nadležnog organa za zaštitu podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra n. 15

11120 Beograd

Republika Srbija

Podnošenje žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lek koji stoji na raspolaganju subjektu podataka

Obaveza obezbeđivanja podataka

Kompaniji Foursquare su potrebni neki od podataka o ličnosti kandidata za zaposlenje kako bi preduzeli korake na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključivanja ugovora, radi izvršenja ugovora o radu i/ili radi ispunjavanja zakonskih obaveza na koje podležu (npr. u okviru radnog odnosa, socijalnog osiguranja ili poreskog pravo). Ako subjekti podataka odbiju da daju podatke o ličnosti koji su potrebni za zaključenje ili izvršenje ugovora o radu ili koje je kompanija Foursquare dužna da obradi zbog svojih zakonskih obaveza, kompanija Foursquare možda neće moći da zaključi ugovor o radu sa subjektom podataka ili da izvršava obaveze kao poslodavac.

Automatizovano donošenje odluka

Kompanija Foursquare ne obrađuje podatke o ličnosti kandidata za zaposlenje u svrhu donošenja odluka zasnovanih isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, što bi proizvelo pravne efekte u odnosu na kandidate za zaposlenje kao što je definisano u članu 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije.